recyklácia odpadu z polystyrénu

Vedenie účtovníctva

Ponúkame komplexné spracovanie:
  • jednoduchého účtovníctva

•    evidencia prijatých a vystavených faktúr
•    evidencia HIM a NIM, odpisové plány
•    leasing
•    pokladničné príjmové a výdavkové doklady
•    bankové výpisy
•    interné účtovné doklady
•    vyúčtovania pracovných ciest
•    kniha jázd
•    daňové priznania (DPH, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz, daň z príjmu FO, výkaz o majetku a záväzkoch, evidencia o príjmoch a výdavkoch, daň z motorových vozidiel, paušálne náklady)

  • podvojného účtovníctva
•    evidencia prijatých a vystavených faktúr
•    evidencia HIM a NIM, odpisové plány
•    leasing
•    pokladničné príjmové a výdavkové doklady
•    bankové výpisy
•    interné účtovné doklady
•    vyúčtovania pracovných ciest
•    kniha jázd
•    daňové priznania (DPH, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz, daň z príjmu PO, súvaha, výsledovka,daň z motorových vozidiel)
  • miezd
•    spracovanie a výpočet miezd zamestnancov (trvalý pracovný pomer, brigádnici, dohodári)
•    mesačné, štvrťročné a ročné výkazy
•    ročné rúčtovanie dane
•    potvrdenie o príjme
•    evidenčné listy
•    vyúčtovania pracovných ciest
•    zápočet rokov
•    mzdové listy
•    dochádzka zamestnancov
•    dovolenkové lístky
•    interné účtovné doklady

 

Pre bližšie informácie a cenovú ponuku nás kontaktujte prosím.